Google Analytics 4

×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


17/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : กุสินารา ชุดที่ 1

เริ่มกันที่จุดที่สำคัญที่สุดของเมืองกุสินาราเลยนะครับ มหาปรินิพพานเจดีย์ เจดีย์ที่เป็นอนุสรณ์ถึงการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ณ กรุงกุสินาราแห่งนี้

ด้านหน้าของมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

มหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ด้านข้างของมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า แม้จะอยู่ในสภาวะที่ต้องทนทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าในเวลาที่ใกล้จะปรินิพพานนั้น พระผู้มีพระภาคยังได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจา ของพระตถาคต

ต่อจากนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานทรงเข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติทรงเข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ

ขณะนั้น ท่านพระอานนท์เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า “ท่านอนุรุทธะผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือ” ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า “ท่านอานนท์ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพาน ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่” ต่อจากนั้น พระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติทรงเข้าอากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติทรงเข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติทรงเข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานทรงเข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานทรงเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้วได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในลำดับถัดมา

พระประธานภายในมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

พระประธานภายในมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ระฆังด้านหน้ามหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ระฆังด้านหน้ามหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ซากสิ่งก่อสร้างรอบมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ป้ายประวัติเมืองกุสินารา
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ป้ายประวัติมหาปรินิพพานเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

มกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ตำแหน่งที่ตั้งของมกุฏพันธนเจดีย์นี้ เป็นจุดที่คาดว่าจะเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระนะครับ

ป้ายประวัติมกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

พระพุทธรูปปางภูมิสัมผัส
หรือพระพุทธรูปสัมผัสพื้นดิน
Matha-Kuar Shrine
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย

ป้ายประวัติพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัส
หรือพระพุทธรูปสัมผัสพื้นดินและ
Matha-Kuar Shrine
กุสินารา อุตตรประเทศ อินเดีย


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น