×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


8/7/59
แนะนำเรื่องการทำ : วีซ่าเนปาล

เนื่องจากข้อมูลในเว็บนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านมานานพอสมควรแล้ว ซึ่งปัจจุบันสิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงขออนุญาตขีดฆ่าข้อมูลที่ล้าสมัย เพื่อป้องกันความสับสนของผู้อ่านนะครับ

สำหรับวีซ่าเข้าประเทศเนปาลนั้น ท่านสามารถให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้นะครับ แถมไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยครับ แต่พระภิกษุและแม่ชีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามปกติ ไม่ได้รับการยกเว้นแบบวีซ่าเข้าประเทศอินเดียครับ

ระเบียบการขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nepalembassybangkok.com

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาลนะครับ

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า
 5. ค่าธรรมเนียม


แจ้งย้ายที่ตั้งสถานทูตเนปาล

แผนที่สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย

แผนที่สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย (ขยาย)

ดูรายละเอียดที่ตั้งเพิ่มเติมได้ที่ : http://th.nepalembassy.gov.np/contact/

ค่าธรรมเนียม

บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ดังนี้ครับ
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 900 บาท / ท่าน
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,450 บาท / ท่าน
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 3,600 บาท / ท่าน

ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางขออนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน

ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$) และโปรดเตรียมรูปถ่ายสีพื้นหลังสีอ่อน ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วยครับ

อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์ที่จะดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพมหานคร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย (THB) เท่านั้นครับ

เวลาทำการของแผนกวีซ่า

 • เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09:00 - 12:00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14:30 – 16:30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาดำเนินการ

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบครับ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนปาล-อินเดีย

หมายเหตุ:

 • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบครับ
 • ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทนนะครับ
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครับ
 • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกตินะครับ
 • บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ Syria(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

สถานที่ติดต่อ

The Embassy of Nepal
4/1, Soi 27, Sukhumvit 71 Road, Bangkok 10110, Thailand
Telephone: 02 3902280, 02 3917240
Fax: 02 3812406
Email: eonbangkok@mofa.gov.np
Website: http://th.nepalembassy.gov.np and www.nepalembassybangkok.com
Facebook: www.facebook.com/nepalembassybangkok


ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (ถ้ามี) ได้ที่


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น