×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


15/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : สารนาถ


มูลคันธกุฎีวิหาร
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนสู่ประเทศอินเดีย ท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเรียกร้อง ทวงคืนดินแดนสำคัญของชาวพุทธ เช่นพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กลับมาอยู่ในการดูแลของชาวพุทธอีกครั้งครับ

ท่านเป็นผู้ก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร ที่สารนาถครับ ถึงแม้ท่านจะเป็นชาวศรีลังกา แต่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะเกิดที่ประเทศอินเดีย 25 ชาติ เพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาครับ

รูปปั้นนี้อยู่ด้านหน้าของมูลคันธกุฎีวิหารครับ

พระประธาน มูลคันธกุฎีวิหาร
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

พระประธานของมูลคันธกุฎีวิหาร พระพุทธรูปที่มีผู้ยกย่องว่างามที่สุดในอินเดียเลยนะครับ

ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

ภาพถ่ายของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ อยู่ภายในมูลคันธกุฎีวิหารครับ

โปรดปัญจวัคคีย์
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

ธรรมเมกขสถูป
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

ธรรมเมกขสถูป จุดที่สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ในคืนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (การหมุนกงล้อแห่งธรรม) โดยเริ่มจากการแสดงที่สุด ๒ ประการ ที่บรรพชิตไม่ควรเสพ คือ กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุ่นในกามทั้งหลาย อันเป็นเหตุแห่งการพอกพูนความยึดมั่นถือมั่น) และอัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตน อันทำให้เป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์)

แล้วทรงแสดงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คืออริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา คือความรู้แจ้งในธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง เพื่อความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง

ปิดท้ายด้วยอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์ คือตัณหาความทะยานอยาก อันประกอบด้วยความเพลิดเพลิน และความกำหนัด) นิโรธ (ความดับแห่งทุกข์ คือความดับตัณหาโดยไม่เหลือ) มรรค (อริยมรรคมีองค์ 8)

เมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นโสดาบันบุคคล เป็นอริยสาวกคนแรกในพระศาสนา สังฆรัตนะได้เกิดขึ้นแล้ว พระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นแล้ว ณ ที่แห่งนี้

เสาอโศก
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

เสาอโศก เสาหินทรายที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเอาไว้ เดิมสูง 15.25 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 0.71 เมตร ที่ยอด 0.56 เมตร ที่ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปสิงห์ 4 ตัว หันหลังชนกัน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลอินเดีย รอบเสาสลักข้อความด้วยอักษรพราหมี (Brahmi - ภาษาท้องถิ่นของชาวบ้านในแคว้นอวันตี) ดังที่ขยายเอาไว้ทางรูปด้านขวานะครับ คลิกดูรูปขยายได้ครับ

ข้อความที่สลักนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน โดย 1 ใน 3 นั้น พระเจ้าอโศกทรงเตือนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ครับ

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีสารนาถ
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

วัดไทยสารนาถ
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย

พระพุทธรูปในวัดไทยสารนาถ
สารนาถ พาราณสี อุตตรประเทศ อินเดีย


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น